RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

الف- نحوه اعلام خسارت:
طبق شرایط بیمه نامه بيمه‌گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان عليه خود را كه به بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهار نامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بيمه‌گر (نماینده صدور) برساند و همچنین كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه‌ بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه‌گر تسليم و بيمه‌گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. همچنین بيمه‌گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده 15 قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و... این مهلت به حداقل می رسد.

- در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده 30 قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .( چراکه بیمه نامه مسئولیت همانند بیمه نامه ثالث اتوموبیل اجباری نیست)


ب- مدارک لازم جهت دریافت خسارت:
پس از اعلام صحیح و به موقع خسارت به نماینده صدور و ثبت خسارت توسط نماینده کد رهگیری به خسارت اختصاص داده می  شود و پرونده از سوی شرکت بیمه به مرکز خسارت و کارشناس جهت بازدید ارجاع می گردد  و پس از آن مسئولیت پیگیری پرونده با مرکز خسارت می باشد. در این مرحله بیمه گذار می بایست تمامی مدارک مثبته لازم جهت تشکیل پرونده را طبق درخواست مرکز خسارت در اسرع وقت ارائه دهد و پیگیری و هر گونه همکاری لازم جهت تکمیل پرونده را با مرکز خسارت بعمل آورد.
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت(مالی یا جانی) متفاوت می باشد.
 
ج- نحوه پرداخت خسارت:
پس از جمع آوری ، تکمیل و ارسال مدارک به اداره خسارت بیمه های  مسؤولیت متعاقباً پس از طی مراحل کارشناسی در صورتیکه خسارت قابل پرداخت باشد مبلغ قابل پرداخت به مرکز خسارت اعلام می گردد. مرکز خسارت نیز متعاقباً به بیمه گذار و زیان دیده یا زیان دیدگان اعلام می نماید. پس از اخذ رضایتنامه از ذینفع یا ذینفعان نسبت به بیمه ملت(که هر گونه ادعای بعدی را از درجه اعتبار ساقط می نماید) و بیمه گذار حوااله از سوی اداره خسارت صادر و  به واحد امور مالی ارجاع می گردد تا به حساب ذینفع یا ذینفعان واریز گردد.