بیمه سپرده زندگی

بیمه ملت برای اولین بار با ارائه بیمه سپرده زندگی به دنبال کاهش نوسانات مالی وارده به خانواده ها و افراد با هر سطح درآمد و هر نوع توان پرداخت حق بیمه می باشد.
این بیمه نامه ضمن ارائه پوشش های مناسب در برابر مشکلات ناشی از فقدان احتمالی سرپرست خانواده،  همزمان می تواند به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری عمل نماید. برای رفاه حال مشتریان محترم و تســهیل فرآیند انتخاب محصــول، این بیمـه نامــه با شرایط زیر ارائه می گردد:

 

مزایای سرمایه گذاری

1. پرداخت سـود سالیانه حاصل از سرمایه گذاری، 16 درصـد برای دو سال نخسـت، 13 درصد برای دو سـال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
2.  پرداخت سود حاصـل از مشارکت در منافع به بیمه گزار علاوه بر سود تضـمینی.
3. امکان پرداخت حق بیـمه ســپرده در هر زمان و به میزان دلخواه.
4. امکان استفاده از سرمایه اندوخته در مواردی چون تامین هزینه تحصیل فرزندان، کمک هزینه ازدواج و مســکن، ایجاد ســرمایه کسب و کار و مانند آن.
5. امکان تبدیل بیمه نامه به ضمانتنامه های معتبر به واسطه اندوخته حاصل از سرمایه گذاری.
6. امکان دریافـت کل سـرمایه گذاری به صورت یکجا و یا دریافت مســتمری (مکمل حقوق بازنشستگی) در پایان قرارداد.
7. اخذ وام بدون نیاز به ضامن یا تهیه وثایق ملکی تا سقف 90 درصد مبلغ بازخریدی بیمه نامه پس از پایان سال دوم قرارداد.

 

مزایای بیمه ای

1. پـرداخت 10.000.000 ریال تا 4.000.000.000 ریـال تحـت عنوان سـرمایه فـوت به ذینفع براسـاس انتخـاب بیمه گزار در صورت فوت بیمه شده.
2. پرداخت بلاعوض 30 درصد مبلغ سرمایه فوت حداکثر به میزان 250.000.000 ریال در صورت ابتلاء بیمه شده به امراض خاص.
3. پرداخت 10.000.000 ریال تا 4.000.000.000 ریال تحـت عنوان سـرمایه حادثه به ذینفع در صورت فـوت بیمه شـده بر اثر حادثه.
4. پرداخت سرمایه از کارافتادگی حداکثر معادل سـرمایه فوت، در صورت از کارافتاده شدن کامل و دائم بیمه گزار بر اثر حادثه یا بیماری.
5. امکان افزایش یا کاهش پوشـش های بیمه ای به صورت سالیانه.
6. امکان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر بیمه گزار.
7.امـکان برقـراری پوشـش های بیمـه ای از 3 ماهگی تا 70 سالگی.
8. معـافیت ذینفعان از مـالیات بر ارث و درآمد براسـاس مواد 136 و 137 قوانین مالیاتهای مستقیم.

 دانلود فرم پیشنهاد بیمه سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود فرم درخواست برداشت از حساب سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود فرم درخواست استعلام گروهی بیمه سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود بروشور بیمه سپرده زندگی

 

 

e-max.it: your social media marketing partner