بیمه زندگی و سرمایه گذاری

در این بیمه نامه با پرداخت مبلغي متناسب با درآمد خود علاوه بر امكان سرمايه گذاري در آينده از پوشش بيمه زندگی در مقابل خطر مالي ناشي از فقدان احتمالي سرپرست خانوار برخوردار مي گرديد.
بيمه زندگی و سرمايه گذاري بيمه ملت بعنوان پشتوانه مالي در دوران بازنشستگي و تأمين درآمدهاي آينده خانواده (از قبيل: هزينه هاي تحصيل فرزندان، هزينه هاي ازدواج، تهيه مسكن، درمان، نقدينگي مورد نياز و ...) با شما است.

 

مزاياي سرمايه گذاري :

1- پرداخت سود سالیانه حاصل از سرمایه گذاری، 16 درصد برای دو سال نخست، 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
2- پرداخت سود حاصل از سرمایه گذاری بصورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی الحساب.
3- امکان سپرده گذاری اولیه.
4- پس از پایان سال دوم، به فـرد بیمه گزار تا 90درصد مبلغ بازخریدی بیمه نامه بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثایق ملکی، وام پرداخت می شود.
5- صـدور کارت اعتباری بیمه ملت  مطابق  با ضوابط  بیمه گر به منظور خرید اقساطی.
6- امکان افـزایش حـق بیمه متناسب با توانایی پرداخت بیمـه گزار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.
7- امکان پـرداخت کل مبلغ سـرمایه گذاری به صـورت یکجا در پایان دوره به بیمه گزار.
8- امکان تبدیل بیمه نامـه به بیمـه مسـتمری (بازنشـستگی) در پایان مدت قرارداد.

مزاياي بیمه ای :

1- پرداخت 5 تا 25 برابر حق بیمه سالانه به ذینفع ( ها ) در صورت فوت بیمه شده ( به انتخاب شخص بیمه گزار).
2- پرداخت 5 تا  125برابر حق بیمه سالانه به ذینفع ( ها ) در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (بیمه عمر + بیمه حادثه).
3- پرداخت 50 درصد سرمایه فوت تا حداکثر مبلغ 300،000،000ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا فرد بیمه شده به یکی از امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر) ، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
4- پرداخت سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا 20 درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه و سقف 100.000.000ریال.
5- پرداخت سرمایه نقص عضو، از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه تا سقف 200درصد سرمایه فوت و سقف 1،000.000.000ریال
6- پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه از روز چهارم تا 90 روز و تا سقف 1،000،000 ریال.
7- معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه عمـر در صورت از کار افتادگـی کامل و دائم بیمه گزار در اثر حادثه و یا بیماری .
8- امکان برقراری پوششهای بیمه ای  تا سن 70 سالگی.
9- امکان تقسیط حق بیمه سالیانه بصورت ماهیانه، 2ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه.
10- پوشش موقت فوت تا زمان صدور بیمه نامه به صورت رایگان.
11- معافیت ذینفع (ها) از مالیات بر درآمد و ارث.
12- امکان انتقال مـزایا به غیر و پرداخت سـرمـایه به افراد مورد نظر بیمـه گزار.
13- سـامانه شـخصی بیمـه گـزار برای پیـگیری وضـعیت بیمـه نـامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب.
14- امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هرگونه تغییر در شرایط مالی بیمه نامه مانند  افزایش/کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و ... .

 دریافت فرم پیشنهاد بیمه زندگی و سرمایه گذاری

دریافت فرم استعلام گروهی بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری

بروشور بیمه زندگی و سرمایه گذاری

 

 

e-max.it: your social media marketing partner