راهنمای دریافت خسارت هزینه های پزشکی

اصل فاکتور های پزشکی به همراه نامه ای که مشخصات بیمه نامه و شمار ه حساب بیمه گذار درآن قید شده باشد.
**هزینه پزشکی زمانی پرداخت می شود که حق بیمه پرداخت شده برابر با هزینه های پزشکی باشد.
**هزینه پزشکی در شرایطی پرداخت می شود که بیمه ملت در شهر مورد نظر با مرکز درمانی قرارداد نداشته باشد.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner