بیمه نامه اسب

در این بیمه نامه خسارت وارد به بیمه گذار که ناشی از تلف یا نقص عضو اسب (های) متعلق به بیمه گذار در محوطه باشگاه، اصطبل، پیست سوارکاری، محل تمرینات، مسیر حمل و نقل و در اثر تحقق خطرات زیر باشد، می تواند تحت پوشش قرار گیرد:
-    تلف و نقص عضو ناشی از حادثه بدون پوشش حمل و نقل
-    تلف و نقص عضو ناشی از حادثه با پوشش حمل و نقل
-    تلف ناشی از بیماری
-    تلف و نقص عضو ناشی از سخت زائی
در این بیمه نامه می توان خسارت وارد به بیمه گذار را که ناشی از تلف جنین پیش و پس از تولد باشد تحت پوشش قرار داد. اسب هایی که برای آنها درخواست این بیمه نامه می شود، الزاماً باید میکروچیپ گذاری شده باشند. در مورد جنین داخل رحم نیز بیمه گذار حداکثر تا یک ماه پس از تولد کره، ملزم به میکروچیپ گذاری و اعلام شماره میکروچیپ آن به صورت کتبی به بیمه گر می باشد.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner