بیمه نامه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت:

     1- گزارش نماینده درباره نوع و چگونگی حادثه و تایید آن
     2- کپی پروانه فعالیت از وزارت راه و ترابری
     3- کپی بارنامه مربوطه
     4- عکس از محل حادثه ، بار خسارت دیده و وسیله نقلیه (بطوریکه شماره شهربانی در عکس مشخص باشد)
     5- صورتجلسه یا گزارش مقامات انتظامی
     6- کپی شناسنامه ، گواهینامه و کارت وسیله نقلیه راننده
     7- گزارش کارشناسی مبنی بر برآورد هزینه خسارت و بازیافت  

 

 

e-max.it: your social media marketing partner