بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت

در این نوع بیمه نامه ها سازمانهای دولتی می توانند کارکنان خود را در مقابل فوت به هر علت و از کارافتادگی و نقص عضو با پرداخت حق بیمه مقرر تحت پوشش قرار دهند.
حق بیمه و حداکثر میزان سقف پوشش براساس مصوبات دولتی تعیین میگردد.