گروه های اصلی بیمه هواپیما و کشتی

بیمه کشتی

مالکان کشتیها برای حفظ منافع خود و محدود کردن و یا جبران تبعات ناشی از خسارت وارده به کشتی ، ماشین آلات و تجهیزات آن ، فوت و صدمه وارده به خدمه کشتی و یا اشخاص ثالث و یا خسارات وارده به اموال اشخاص ثالث ، می بایست بیمه نامه های خاصی را خریداری نمایند.

 

انواع بیمه دریایی :
- بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)، بیمه ارزش اضافی، بیمه جنگ بدنه

بیمه بدنه و ماشین آلات، خسارت وارده به بدنه و یا ماشین آلات و تجهیزات کشتی را پوشش می دهد که حسب در خواست بیمه گذار از شرائط و  بیمه نامه های مختلقی استفاده می شود.


- بیمه Off Hire 
این نوع بیمه خسارتهای ناشی از وقفه در فعالیت بازرگانی کشتی و یا اجاره کننده کشتی را پوشش می دهد.


 

e-max.it: your social media marketing partner