بیمه مستمری زنان خانه دار

یکی از مهمترین دغدغه های بانوان به عنوان اصلی ترین رکن هر خـانواده نگرانی از تأمین نیازهای مادی خود در آینده می باشد که این امر همواره مورد توجه سایر اعضای خانواده ایشان نیز بوده است. بیمه ملت بعنوان شرکتی پیشرو در ارائه و طراحی بیمه های زنـدگی و مسـتمری، اقدام به طراحی "بیمه مستمری زنان خانه دار" نموده است.  
این بیمـه نامـه برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی گردیده است، لیکن به منظـور ارج نهادن به زحمات قشـر وسیعی از بانوان ایرانی که منشا برکات فراوانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما هستند به این اسم نامیده شده است.

ویژگی و مزیت های بیمه نامه:

- تخصـصی ترین بیمـه مسـتمری بانوان در ایران
- پرداخت مسـتمری مادام العـمر به بانوان
- امکان افزایش سـالیانه حق بیمـه برای پوشـش نرخ تورم
- افزایش ســالیانه نـرخ مســتمری به میزان 8 درصـد
- پرداخت اندوخته ایجاد شده به ذینفع یا ذینفعان درصورت فوت بیمه شـده در دوران پرداخت حق بیمه
- پرداخت 10سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه شـده در طـول 10سـال اول دریافت مسـتمری
- پرداخـت سـه برابر آخرین مســتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان در صـورت فوت بیمه شده برای هزینه های ضـروری فوت

 

شرایط بهره مندی از مزایای بیمه نامه

بانوان ایرانی با بیمه شدن در این طرح همانند تمـامی مشـاغل، تحت پوشش بیمه مستمری قـرارگرفته و با پرداخت 13 تا 30 سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود)، تا پایان  عمر از حقوق مسـتمری بهـره مند می گردند.

 

شرایط و نحوه ثبت نام

1) حداقل حق بیمـه ماهانه در شـروع قرارداد، یکصـد هزارريال و حداکثر آن چـهار میلیون ريـال می باشد.
2) حداقل سن برای خرید این بیمه نامه 18 سال و حداکثر آن 60 سال است.
3) مدت پـرداخت حـق بیمه براساس جدول زیر مشـخص می شود:

سن بیمه شده

دوره پرداخت حق بیمه

18-25

30

26-30

28

31-35

25

36-40

23

41-45

20

46-50

18

51-55

15

56-60

13


4) امـکان افزایـش حـق بیمــه (نـرخ رشـد  سـالیانـه):  بیمه شـده می تواند حق بیمه خود را سـالیانه به میزان 5 تا 20 درصـد که در ابتدای بیمـه نامه معین می شود، افزایش دهد.
5) مستمری پیش از موعد: بیمـه شده می تـواند در صورت تـمایل، چنانچه بیشتر از 5 سال به پایان مدت بیمه نامه باقی نمانده باشد درخواست مسـتمری پیش از موعد نماید.

e-max.it: your social media marketing partner